Static content.

1 fo.static-content

<fo.static-content flow-name='flow-name'/>