1 olap.query.toJava

<olap.query.toJava>
    <query /> !
</olap.query.toJava>
Example
Copy
<xsql-script name="olap_xsql_script_query_toJava">
  <body>
    <return>
      <olap.query.toJava>
        <olap.query
           rows="[Region].[Region], [Department].[Department]"
           cols="[Measures].[Budget]"
        >
          <olap.schema.getCube name="Quadrant Analysis">
            <olap.schema name="p_sd" />
          </olap.schema.getCube>
        </olap.query>
      </olap.query.toJava>
    </return>
  </body>
</xsql-script>
new OlapQuery( schema.getCube("Quadrant Analysis"), new String[] { "[Measures].[Budget]"}, // cols new String[] { "[Region].[Region]","[Department].[Department]"}, // rows new String[] { }, // search filters new String[] { }, // total groups new String[] { }, // total measures new String[] { } // total_functions )